our team

Pranav Chaturvedi
Raja Chhabra
Harjee Kapur
Ankur Aggarwal
Nischaiy Pradhan
Harshit Joshi
Surabhi Batra
Drishti Sharma
Manish Pandey
Ajit Sodhi
Apoorv Nag
Piyush Verma
Raghavendra Singh
Nitesh Mangla
Anmol Khatri
Hardik Raj Kharga