our team

Pranav Chaturvedi
Raja Chhabra
Harjee Kapur
Ankur Aggarwal
Nischaiy Pradhan
Harshit Joshi
Surabhi Batra
Drishti Sharma
Manish Pandey
Ajit Sodhi
Akash Mishra
Piyush Verma
Raghavendra Singh
Nitesh Mangla
Priya Verma
Hardik Raj Kharga